ברוך הבא

 

המאבק המשפטי

דמי האחזקה תביעה 2560/01 2399/03

איך הכל התחיל

בשנות התשעים שיווקה חב' קלאב הוטל יחידות נופש במלונות קלאב הוטל אילת וקלאב אין אילת.

יחידת נופש משמעה זכות נופש המאפשרת זכות שימוש ביחידת נופש במלון לשבוע ימים בכל שנה וזאת למשך כ- 98 שנים. על בעלי היחידות חלה חובה לשלם בכל שנה דמי אחזקה.

חברת קלאב הוטל הפרה את ההסכמים שלה עם בעלי היחידות בכך שלא חישבה את דמי האחזקה השנתיים בהתאם למה שהציגו בפני הרוכשים אנשי השיווק, לא בהתאם למה שפורסם על ידה בעלונים והפרוספקטים ולא בהתאם למפורט בהסכם הרכישה.

בתחילת שנות ה- 2000 הוגשה כנגד קלאב הוטל תביעה ייצוגית בכל הקשור לאופן חישוב דמי האחזקה. במסגרת תביעה זו הגיעו הצדדים (קלאב הוטל ועו"ד שהגיש את התביעה) להסכם פשרה אשר במסגרתו קבעו כיצד יש לחשב את דמי האחזקה. הסכם פשרה זה אושר על ידי בית המשפט אשר קבע כי תוך 45 יום יכנס הסכם הפשרה לתוקף.

ארגון בעלי יחידות הנופש בישראל בע"מ (להלן- "הארגון") גילה שבעצם הסכם הפשרה מרע באופן משמעותי את תנאי הסכם הרכישה כלפי בעלי היחידות והיה מהר מאוד גורם לכך שדמי האחזקה יכפלו ואף ישולשו וזאת בניגוד מוחלט לתנאי הסכם הרכישה.

הארגון פעל לביטולו של הסכם הפשרה ולימים הסכם פשרה זה בוטל.

במקביל דאג הארגון להגשת תביעה חדשה אשר במסגרתה נדרשה קלאב הוטל לחשב את דמי האחזקה בהתאם להתחייבויותיה ולהחזיר לבעלי היחידות את הכספים שנגבו מהם ביתר.

לצערו של הארגון – גם הפעם הגיעו הצדדים (קלאב הוטל והעו"ד החדש) להסכם פשרה שגם הוא מרע באופן משמעותי, ואף גרוע יותר מהסכם הפשרה הראשון, את תנאי הסכם הרכישה כלפי בעלי היחידות.

גם הפעם פעל הארגון בכל כוחו כדי למנוע את אישורו של הסכם הפשרה והחל במאבק לוחמני כנגד ההסכם ששוב פגע בבעלי היחידות. שלחנו מכתבים לאלפי בעלי היחידות ובהם הוסבר כי החישוב שמבצעת חברת קלאב הוטל, וגובה עקב כך סכום דמי אחזקה, מופרז ומעוות. בעקבות ההסבר ללקוחות הוגשו אלפי התנגדויות לפשרה לבית המשפט והתערבות מבורכת של המועצה לצרכנות והיועץ המשפטי לממשלה שהוסיפו את חוות דעתם, גם הסכם הפשרה השני לא אושר.

לינק למכתב שיצא ללקוחות בנובמבר 2010

מאז ועד לימים אלה מגישים הצדדים הסכמי פשרה שכולם ובאופן נחרץ כנגד טובתם של בעלי היחידות והארגון עומד בטווח ומונע את אישורן יחד עם היועץ המשפטי לממשלה והמועצה לצרכנות.

 

בהחלטה מיום 11.7.2012 דחה בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כב' סג"נ ד. פלפל) בקשה לאישור הסכם פשרה שלישי במספר אשר הוגש לו וקבע, כי יינתן פסק דין לגופו של עניין בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

בהחלטה מיום 20.5.2012 קבע בית המשפט העליון, כי יש לבדוק את ההסכם לגופו.

לאחר מכן , הגישו הצדדים הסכם פשרה נוסף (רביעי במספר) לאישור בית המשפט. ביום 12.1.2014 דחה בית המשפט את הבקשה להגשת הסכם פשרה זה.

על החלטה זו הוגש ערעור לבית משפט העליון, אשר טרם הוכרע.

בקרוב אנו צפויים לקבל את החלטתו של בית המשפט לעניין אישור התביעה כתביעה ייצוגית וככל הנראה בסופו של יום יקבע בית המשפט כי על קלאב הוטל להשיב לכלל בעלי היחידות את הכספים שנגבו ביתר וכן לחשב את דמי האחזקה כפי שהוסכם בינה לבין בעלי היחידות.

 

ביטול ההסכם, תביעת הביטולים ת.א. 2020/09, ת"צ 6070

בהחלטה מיום 18.6.13 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ייצוגית נגד קלאב הוטל. הסעד המבוקש: זכות לבעלי היחידות במלונות קלאב הוטל אילת, קלאב אין אילת וקלאב הוטל טבריה לסיים את ההסכם עם קלאב הוטל ולוותר על זכות הנופש.

נושא הייצוגית הוגדר כך על ידי בית המשפט "זכותו של כל מי שרכש זכות נופש לוותר על הזכות ולסיים את ההתקשרות עם קלאב הוטל ולהפסיק לשלם לקלאב הוטל תשלום המכונה "דמי אחזקה ".

בהחלטה קבע בית המשפט כי מדובר בחוזים צרכניים והחוזה הוא חוזה לאספקת שירות.

בית המשפט הגדיר את השאלה המשפטית המשותפת לקבוצה כדלקמן " האם הסכמי הרכישה מקנים לחבריה (חברי הקבוצה ) זכות לסיים את ההתקשרות עם קלאב הוטל תוך ויתור על זכות נופש .. הסעד המבוקש עבור הקבוצה הוא סעד הצהרתי, שבמסגרתו יצהיר בית המשפט על זכות הרוכשים לסיים את ההתקשרות עם קלאב הוטל תוך ויתר על זכות הנופש במלונות " בית המשפט אף קבע כי "המבקשים הניחו כבר במסגרת בקשות האישור תשתית עובדתית ומשפטית לכאורית להצהרה כי על פי הסכמי הרכישה עומדת לרוכשים הזכות לוותר על זכות הנופש ולהביא את ההתקשרות על קלאב הוטל אל קיצה".

חשוב לציין כי המועצה לצרכנות הגישה סיכומים על מנת לחזק את התביעה ואף היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה לטובת הקבוצה.

משמעות ההחלטה הנ"ל כי קיים סיכוי סביר וגבוה כי התביעה תוכרע לטובת הקבוצה ובית המשפט יקבל את הטענה כי החוזים אינם מחייבים את בעלי היחידות לשלם דמי אחזקה וכי הם רשאים לוותר על זכות הנופש, ויתור זה אינו מזכה את בעל היחידה בסכום הראשוני ששולם בעת חתימת ההסכם.

בעלי יחידות הפסיקו לשלם דמי אחזקה לפני שנים ומקבלים דרישת תשלום "חוב דמי אחזקה " בית המשפט קבע כי אין על פי החוזים חיוב בתשלום דמי אחזקה עד סיום תקופת החוזה .

החלטת בית המשפט משנה את מצבם המשפטי של בעלי היחידות. סביר כי בתום ההליך הייצוגי יחליט בית המשפט כי בעלי היחידות רשאים לבטל את ההסכם עם קלאב הוטל ללא תשלום חובות או קנסות.

לאחר אישור התובענה כייצוגית, ביום 2.10 2013 , הוגש לבית המשפט הסדר שגובש בין ב"כ התובעים הייצוגיים לב"כ קלאב הוטל ונתבקש לתת לו תוקף של פסק דין, יצוין כי במקביל בוצע פרסום באמצעי התקשורת והוצע לבעלי יחידות לסיים את ההתקשרות.

ביום 31.10.2013 התקיים דיון בבית המשפט.

במסגרת הדיון, מתח בית המשפט ביקורת על הצדדים על כך שהקדימו פרסום ופניה לבעלי היחידות, עוד בטרם נבחן ההסדר ובטרם אושר על ידי בית המשפט בהתאם להוראת החוק.

בית המשפט אף מתח ביקורת על כך שנוסח ההצעה הנו עמום ולא ברורות השלכותיה.

בנסיבות העניין, הורה בית המשפט לצדדים לפרסם הודעה מתקנת, וכן לשלוח הודעה מתקנת לכל בעלי היחידות, לפיה ההצעה המהווה חלק מהסדר פשרה אשר נבחן על ידי בית המשפט וממילא גם טרם אושר.

קלאב הוטל מציע " הסדר" שלא על דעת בית המשפט וללא אישורו שעל פי ההסדר רשאים בעלי היחידות לחתום על מסמך ביטול עד לתאריך 15.2.14. בויתור זה שבעלי היחידות חתומים עליו הם גם חותמים על כך שלא תהייה להם זכות השבת כספים בעתיד , וכול מי שחתם או חותם על המסמך על אחריותו בלבד .

 

לינק להחלטת בית המשפט מיום 18.6.13

 

וועדת הכלכלה בכנסת והעברת החוק לביטול הסכם- תיקון לחוק הגנת הצרכן

 

לאחר 3 שנים של דיונים בוועדת הכלכלה של כנסת ישראל ובהשתתפות פעילה של ארגון בעלי היחידות, הן בכנסת הקודמת והן בכנסת הנוכחית, ביום 21.1.14 התכנסה וועדת הכלכלה והעבירה הצעת חוק לשחרור בעלי היחידות בכל עת שירצו בקריאה ראשונה. ההצעה הועברה לקריאה שנייה ושלישית, בקולותיהם של יו"ר הוועדה פרופסור אבישי ברוורמן וח"כ איציק שמולי, תוך קביעת מתן זכות לביטול לכל בעל יחידה שיהיה מעוניין בכך, ללא תנאים או קנסות.

חשוב להבין שבשני המקרים הן בתביעת הביטולים והן מכוח החקיקה, לא קיימת זכות להשבת כספים , ולא מוטלת על קלאב הוטל חובה להשיב לבעלי יחידות את התשלום הראשוני ששילמו כאשר התקשרו עמה.

לבעלי יחידות עומדת הזכות לביטול והשבה עקב הפרת הסכם מצד קלאב הוטל באמצעות תביעה לבית המשפט.

 

הבשורה היא שעם אישור החוק בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ניתן יהיה להשתחרר מהיחידה בכל עת ללא קנסות או תשלומים כלשהם באמצעות משלוח הודעה מראש לקלאב הוטל שתכנס לתוקפה בסוף השנה בה הועברה ההודעה

הצעת החוק כפי שהועברה במתכונתה הקודמת בכנסת ה18, לא הייתה מקובלת עלינו, מאחר וכללה קנסות יציאה, שנקבעו במחטף של הרגע האחרון ע"י נציגי קלאב הוטל.

בהליך אותו יזם חה"כ איתן כבל הוחזרה הצעת החוק לוועדת הכלכלה, לדיון מחדש בשאלת

הקנסות והתנאים המגבילים ואז אושרה .

אנו מודים לחבר הכנסת איתן כבל, שפעל ללא ליאות ובנחרצות לשינוי ההחלטות, כמו כן לפרופסור אבישי ברוורמן שבהתנהלותו ניווט את הוועדה באופן עניני ותכליתי ולחבר הכנסת איציק שמולי שליווה את כל הדיונים וסייע בהבנה רבה לסיומם המוצלח

 

לינק להצעת החוק